L'Obrador

LEGALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ROPA, com a responsable d’aquest lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD), informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Qui és el responsable del tractament?

Roberto Olivan Performing Arts, S.L. (En endavant, “ROPA”)

c / Arnes, 13 43500 Tortosa (Tarragona) Espanya

Mail: [email protected]

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A) A ROPA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la inscripció i/o preinscripció per a l’assistència als cursos, wokshops, festivals i / o altres activitats organitzades per ROPA, englobant en aquest cas la realització de totes aquelles gestions administratives que siguin necessàries per a aquesta finalitat com pot ser la validació de la informació, i també mantenir el contacte continuo amb vosté per informar-lo de tots aquells aspectes que li puguin ser d’utilitat respecte als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats així com per conèixer la seva opinió sobre l’organització de l’esdeveniment al que vosté hagi assistit.  

En relació amb els seus proveïdors/es i amb el professorat, equip artístic i tècnic contractat per a la celebració dels esdeveniments de ROPA, aquesta tractarà les dades necessàries per a la gestió comercial i administrativa, com pot ser l’expedició de les corresponents factures dels proveïdors, professorat, equip artístic i tècnic, així com per mantenir el contacte continu amb aquests professionals per informar-los de tots aquells aspectes que us poden ser d’utilitat respecte als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats (dades de contacte) així com per conèixer la seva opinió sobre l’organització de l’esdeveniment al qual heu assistit.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Aquestes dades es conservaran durant el termini necessari per dur a terme aquestes activitats, bloquejant-les posteriorment fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les bases jurídiques per a aquests tractaments són:

  • En relació amb la gestió i/o prescripció la celebració d’un contracte o precontracte que possibilita l’assistència als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA.
  • En relació amb la informació que li pugui realitzar ROPA l’interès legítim de la mateixa per poder mantenir-lo informat en tot moment de tots aquells aspectes que li poden ser útils en relació amb la celebració dels cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA.
  • En relació amb el tractament de les dades dels proveïdors, professorat, equip artístic i tècnic contractat per a la celebració dels esdeveniments de ROPA és el compliment del contracte i el compliment amb la normativa fiscal corresponent i en relació amb el tractament de les dades de ROPA contacte és l’interès legítim de ROPA per poder tenir un interlocutor vàlid amb aquests proveïdors o professorat.
  • En relació amb el tractament per conèixer l’opinió dels assistents és l’interès legítim de la mateixa per poder aplicar totes les millores exposades pels assistents i dur a terme els corresponents controls de qualitat.

B) ROPA també tractarà les seves dades per estudiar i revisar si vostè té els requisits i compleix les exigències per poder assistir als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

La base jurídica per a aquest tractament és: l’interès legítim de ROPA per estudiar-ne la idoneïtat per poder participar en els esdeveniments organitzats per ROPA.

C) A ROPA també tractem les seves dades per mantenir-lo informat de totes aquelles activitats i esdeveniments que la mateixa organitza i que vostè ha sol·licitat que desitja rebre aquesta informació. Les dades per enviar informació comercial es conserven fins que manifesta la seva voluntat que siguin suprimides.

La base jurídica per a aquest tractament és: el consentiment que ens ha facilitat lliurement per poder-li arribar aquesta informació.

C) A ROPA també tractem les seves dades per mantenir-lo informat de totes aquelles activitats i esdeveniments que la mateixa organitza i que vostè ha sol·licitat que desitja rebre aquesta informació. Les dades per enviar informació comercial es conserven fins que manifesta la seva voluntat que siguin suprimides.

La base jurídica per a aquest tractament és: el consentiment que ens ha facilitat lliurement per poder-li arribar aquesta informació.

D) ROPA pot gravar i/o fotografiar workshops, festivals i/o altres activitats, i, per tant, la seva imatge podrà ser publicada als canals i mitjans de comunicació tant interns com externs de ROPA així com a l’entorn online (webs, xarxes socials, plataformes digitals, etc…) per tal d’informar sobre l’activitat desenvolupada a ROPA. Les webs i xarxes socials titularitat de ROPA són:

• Webs:

www.robertoolivan.com 

www.deltebredansa.com 

www.espailobrador.com 

• Xarxes socials:

https://www.facebook.com/robolivan

https://www.facebook.com/robertoolivanperformingarts

https://www.facebook.com/deltebredansa

https://www.facebook.com/espailobrador

https://vimeo.com/robertoolivan/collections

https://www.youtube.com/user/robolivan

https://www.youtube.com/user/robolivan

https://twitter.com/robolivan/

https://twitter.com/DeltebreDansa

https://twitter.com/EspailObrador

https://www.instagram.com/roparobertoolivan/

https://www.instagram.com/robolivan/

https://www.instagram.com/espailobrador

https://www.instagram.com/deltebredansa

E) Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquegen fins que manifesta la seva voluntat que siguin suprimides.

La base jurídica per a aquest tractament és: En tractar-se d’imatges que es prenen amb caràcter general es tracta de l’interès legítim de ROPA per informar el públic en general dels seus esdeveniments. En el cas, que sigui necessari ROPA prèviament a la publicació de la seva imatge d’una manera més individualitzada us sol·licitarà el corresponent consentiment.

F) ROPA també tractarà les vostres dades per controlar l’accés a les instal·lacions i als cursos que realitzeu. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment d’una missió d’interès públic.

G) ROPA també tractarà les dades per poder gestionar i cursar els drets de protecció de dades que podeu exercir d’acord amb la normativa aplicable. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicable

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment de la normativa de protecció de dades.

H) ROPA tractarà les dades relatives al gènere per poder garantir la igualtat en la celebració dels esdeveniments. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquegen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicable.

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment de la normativa d’igualtat.

No es tractaran les dades personals per a cap altra finalitat que les que s’hagin descrit aquí tret de per obligació legal o requeriment judicial.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

ROPA no cedirà les dades a cap altre tercer, excepte per obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que sigui tècnicament possible.

Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant de l’Entitat a l’adreça c/ Arnes, 13 43500 Tortosa, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades oa l’adreça [email protected].

Finalment, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Un projecte de:

Segueix-nos