Política de privacitat

ROPA, com a responsable d’aquest lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per a garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

¿Qui és el responsable del tractament?

Roberto Olivan Performing Arts, S.L. (en endavant, “ROPA”)

c/ Arnes, 13 43500 Tortosa (Tarragona) Espanya

Mail: [email protected]

 

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? ¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

A)   A ROPA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la inscripció i/o preinscripció per a l’assistència als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA, així com per a gestionar la seva relació amb la mateixa, englobant en aquest cas la realització de totes aquelles gestions administratives que siguin necessàries per a aquestes finalitats com pot ser la validació de la informació, i mantenir el contacte continu amb vostè per a informar-lo de tots aquells aspectes que li  puguin ser d’utilitat respecte als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats, així com per a conèixer la seva opinió sobre l’organització de l’esdeveniment al que vostè hagi assistit.

En relació amb els seus proveïdors/es i amb el professorat, equip artístic i  tècnic contractat per a la celebració dels esdeveniments de ROPA, la mateixa tractarà les dades necessàries per a la gestió comercial i administrativa, com pot ser l’expedició de les corresponents factures dels proveïdors, professorat, equip artístic i tècnic, així com per a mantenir el contacte continu amb aquests professionals per a informar-lo de tots aquells aspectes que li puguin ser d’utilitat respecte als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats (dades de contacte) així com per a conèixer la seva opinió sobre l’organització de l’esdeveniment al que vostè hagi assistit.

Aquestes dades es conservaran durant el termini necessari per a dur a terme aquestes activitats, bloquejant-se posteriorment fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les bases jurídiques per a aquests tractaments són:

  • En relació amb la gestió i/o prescripció, la celebració d’un contracte o precontracte que li possibiliti l’assistència als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA.
  • En relació amb la informació que li pugui oferir ROPA, l’interès legítim de la mateixa per a poder mantenir-lo informat en tot moment sobre tots aquells aspectes que li puguin ser d’utilitat en relació amb la celebració dels cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA.
  • En relació amb el tractament de les dades dels proveïdors, professorat, equip artístic i tècnic contractat per a la celebració dels esdeveniments de ROPA, és el compliment del contracte i el compliment amb la normativa fiscal corresponent i en relació amb el tractament de les dades de contacte és l’interès legítim de ROPA per a poder tenir un interlocutor vàlid amb aquestos proveïdors/es o professorat.
  • En relació amb el tractament per a conèixer l’opinió dels assistents és l’interès legítim de la mateixa per a així poder aplicar totes les millores exposades pels/les assistents i dur a terme els corresponents controls de qualitat.

 

B)   ROPA també tractarà les seves dades per a estudiar i revisar si vostè té els requisits i compleix amb les exigències per a poder assistir als cursos, workshops, festivals i/o altres activitats organitzades per ROPA. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquejen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

La base jurídica per a aquest tractament és: l’interès legítim de ROPA per a estudiar la seva idoneïtat per a poder participar en els esdeveniments organitzats per ROPA.

 

C)   A ROPA també tractem les seves dades per a mantenir-lo informat de totes aquelles activitats i esdeveniments que la mateixa organitza i que vostè ha sol.licitat que desitja rebre aquesta informació. Les dades per a l’enviament d’informació comercial es conserven fins que manifesta la seva voluntat de que siguin suprimits.

La base jurídica per a aquest tractament és: el consentiment que vostè ens ha facilitat lliurement per a poder fer-li arribar aquesta informació.

 

D)   ROPA pot gravar i/o fotografiar workshops, festivals i/o altres activitats, i, per tant, la seva imatge podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació tant interns como externs de ROPA, així com en l’entorn online (webs, xarxes socials, plataformes digitals, etc…) amb l’única finalitat d’informar sobre l’activitat desenvolupada a ROPA. Les webs i xarxes socials titularitat de ROPA són:

  • Webs:

www.robertoolivan.com

www.deltebredansa.com/

www.espailobrador.com

 

  • Xarxes socials:

https://www.facebook.com/robolivan

https://www.facebook.com/robertoolivanperformingarts

https://www.facebook.com/deltebredansa

https://www.facebook.com/espailobrador

https://vimeo.com/robertoolivan/collections

https://www.youtube.com/user/robolivan

https://www.youtube.com/user/robolivan

https://twitter.com/robolivan/

https://twitter.com/DeltebreDansa

https://twitter.com/EspailObrador

https://www.instagram.com/roparobertoolivan/

https://www.instagram.com/robolivan/

https://www.instagram.com/espailobrador

https://www.instagram.com/deltebredansa

 

E)   Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquejen fins que manifiesta la seva voluntat de que siguin suprimides.

La base jurídica per a aquest tractament és: al tractar-se d’imatges que són enregistrades amb caràcter general es tracta de l’interès legítim de ROPA per a informar al públic en general dels seus esdeveniments. En el cas que sigui necessari, ROPA, prèviament a la publicació de la seva imatge d’una manera més individualitzada, li solicitarà el corresponent consentiment.

 

F)   ROPA també tractarà les seves dades per a controlar l’accés a les instal.lacions i als cursos que vagi a realitzar. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquejen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment d’una missió d’interès públic.

 

G)   ROPA també tractarà les dades per a poder gestionar i cursar els drets de protecció de dades que vostè pot exercir d’acord amb la normativa aplicable. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquejen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicable.

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment amb la normativa de protecció de dades.

 

H)   ROPA tractarà les dades relatives al gènere per a poder garantitzar la igualtat en la celebració dels seus esdeveniments. Aquestes dades es conserven durant el termini necessari per a dur a terme aquesta activitat i posteriorment es bloquejen fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicable.

La base jurídica per a aquest tractament és el compliment amb la normativa d’igualtat.

No es tractaran les dades personals per a cap altra finalitat que les que s’hagin descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

¿A quin destinatari es comunicaran les seves dades?

ROPA no cedirà les seves dades a cap altre tercer, excepte per obligació legal.

 

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

 

  • Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

  • Dret de Portabilitat: les persones interessades tenen dret a sol.licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que això sigui tècnicament possible.

 

Aquests drets podran ser exercitats mitjançant qualsevol mitjà de comunicació en front a l’Entitat en l’adreça c/ Arnes, 13 43500 Tortosa, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o en l’adreça [email protected]

Finalment, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

X